Privacy statement participanten en belangstellenden

Inleiding

Voor Euram Investment Group is uw privacy belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Hierin staat ook beschreven welke rechten u heeft en hoe u deze uitoefent. U kunt altijd contact opnemen met ons over privacy en bescherming van persoonsgegevens. Hieronder leest u daar meer over.Euram Investment Group initieert vastgoedbeleggingsfondsen. De groep bestaat uit het in 2017 opgerichte Euram Investment Group B.V. en haar deelnemingen, die onderdeel uitmaken van de verschillende fondsstructuren. Alle entiteiten die onderdeel uitmaken van Euram Investment Group voeren hetzelfde privacy beleid. Euram Investment Group is verwerkingsverantwoordelijke en streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van participanten en belangstellenden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn onder meer participanten in onze vastgoedbeleggingsfondsen, belangstellenden en personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie welke deelneemt in een van deze fondsen. Let op: als u namens een bedrijf of organisatie persoonsgegevens aan ons doorgeeft bent u verplicht de betrokkenen hieromtrent te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen ter beschikking stellen, zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij gebruiken uw contactgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen van nieuwe fondsen. Met het aantrekken van beleggers voor nieuwe fondsen kan het bestaansrecht van Euram Investment Group op de lange termijn worden zeker gesteld. Als u niet langer wenst dat wij uw contactgegevens gebruiken, voor zover niet benodigd voor onze dienstverlening, kunt u ons hiervan berichten via de adressen opgenomen onderaan deze verklaring. Uw contactgegevens worden dus bewaard totdat u aangeeft hier verder geen prijs op te stellen voor zover niet benodigd voor onze dienstverlening.

Van participanten die (gaan) deelnemen in een fonds verzamelen onze fondsen naast contactgegevens ook identificatiegegevens, bankgegevens, correspondentie en transactiegegevens. Zonder deze gegevens kunt u niet deelnemen in een fonds. Deze zijn namelijk nodig bij een goede invulling van de wettelijke verplichtingen en de overeenkomst die aan het deelnemen in een fonds ten grondslag ligt. Zo zijn onze fondsen op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, dat inhoudt dat een kopie van uw geldig legitimatiebewijs wordt opgevraagd en bewaard en dat u gevraagd wordt een betaling te doen van een bankrekening die op uw naam staat. Wanneer de participant een rechtspersoon betreft, geldt de bovenstaande wettelijke identificatieprocedure ook voor de bestuurder en van de uiteindelijke economisch gerechtigde (UBO) van het deelnemende bedrijf of organisatie. Deze personen kunnen volstaan met het verstrekken van een kopie identiteitsbewijs.

De pasfoto en het BSN-nummer op de kopie van het identiteitsbewijs mag door u worden doorgehaald. Alle overige informatie is relevant voor de verplichte vastlegging. Tevens kunt op de kopie aangeven voor wie de kopie is bestemd. Onze fondsen zijn wettelijk verplicht om deze identiteitsgegevens te bewaren tot 5 jaar na beëindiging van uw deelname in een of meer fondsen. Voor het bewaren van uw correspondentie en uw bank- en transactiegegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na de beëindiging van uw deelname in de fondsen.

Inzage, correctie, wissen, beperking en bezwaar

U kunt altijd om inzage, correctie, beperking van gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen (indien niet benodigd voor onze dienstverlening) of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met of bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; telefoon: 088 1805 250; website: https://autoriteitpersoonsgege...).

Het delen van uw persoonsgegevens, geautomatiseerde verwerking en verwerkingen buiten de EU

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met zorgvuldig geselecteerde derden en alleen voor het gebruik zoals hierboven beschreven. Wij zorgen er daarbij voor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat wij met derden afspraken gemaakt hebben om te zorgen dat derden passende organisatorische en technische maatregelen nemen om u te kunnen verzekeren dat uw privacy gewaarborgd is. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangezien onze fondsen georganiseerd en gevestigd zijn of worden  in de Verenigde Staten, zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, die een rol spelen bij de tot stand brenging van het fonds, zoals advocaten, in de Verenigde Staten. De Europese Unie heeft met de Verenigde Staten afspraken gemaakt met betrekking tot persoonsgegevens in het zogenaamde EU-VS-privacyshield. Deze afspraken zijn te vinden onder https://autoriteitpersoonsgege....

Wijzigingen en contact

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging en verwerking van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Euram Investment Group via onderstaande contactinformatie:

e-mail: info@euraminvestmentgroup.com
website: www.euraminvestmentgroup.com


Postadres:
Postbus 1030
2302 BA Leiden

Vestigingsadres:
3e Binnenvestgracht 23 (Unit 15)
2312 NR Leiden
Telefoon: +31 (0)88 200 2300